Ισολογισμός 2016

Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2016

31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Ενσώματα πάγια

 

 

 

Ακίνητα

6.1

1.244.947,62

1.252.218,32

Μηχανολογικός εξοπλισμός

6.1

0,01

0,01

Λοιπός εξοπλισμός

6.1

45.639,16

48.487,12

Σύνολο

 

1.290.586,79

1.300.705,45

 

 

 

 

Άυλα πάγια στοιχεία

 

 

 

Λοιπά άυλα

6.2

16.838,60

24.648,31

Σύνολο

 

16.838,60

24.648,31

 

 

 

 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

6.3

23.554,42

23.554,42

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Δάνεια και απαιτήσεις

 

9.385,74

9.385,74

Σύνολο

 

9.385,74

9.385,74

 

 

 

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

 

1.340.365,55

1.358.293,92

 

 

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Αποθέματα

 

 

 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

 

 

 

Εμπορεύματα

 

1.131.448,33

948.053,71

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

 

 

 

Σύνολο

 

1.131.448,33

948.053,71

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

 

 

 

Εμπορικές απαιτήσεις

 

134.528,61

130.824,88

Λοιπές απαιτήσεις

 

8,65

15.614,84

Προπληρωμένα έξοδα

 

6.165,19

16.876,70

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

 

16.325,62

5.208,26

Σύνολο

 

157.028,07

168.524,68

 

 

 

 

Σύνολο κυκλοφορούντων

 

1.288.476,40

1.116.578,39

 

 

 

 

Σύνολο Ενεργητικού

 

2.628.841,95

2.474.872,31

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2016

31/12/2015

Καθαρή θέση

 

 

 

Καταβλημένα κεφάλαια

 

 

 

Κεφάλαιο

 

829.920,00

829.920,00

Σύνολο

 

829.920,00

829.920,00

 

 

 

 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Tακτικό αποθεματικό

 

124.884,95 

124.884,95 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

 

372.625,00

372.625,00

Αποτελέσματα εις νέο

 

365.697,28

340,488,43

Σύνολο

 

863.207,23

837.998,38

 

 

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης

 

1.693.127,23

1.667.918,38

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις

 

 

 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

7.1.1

159.934,78

202.415,02

Σύνολο

 

159.934,78

202.415,02

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια

 

151.672,50

151.723,97

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

7.1.1

0,00

0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις

7.2.1

432.180,25

370.472,70

Φόρος εισοδήματος

 

9.821,29

130.22,17

Λοιποί φόροι και τέλη

 

117.252,81

33.545,09

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

17.915,32

13.778,57

Λοιπές υποχρεώσεις

7.2.2

46.177,68

21.384,87

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

 

760,09

611,54

Έσοδα επόμενων χρήσεων

 

0,00

0,00

Σύνολο

 

775.779,94

604.538,91

 

 

 

 

Σύνολο Υποχρεώσεων

 

935.714,72

806.953,93

 

 

 

 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

 

2.628.841,95

2.474.872,31

 

 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

Σημ.

31/12/2016

31/12/2015

 

 

 

 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

 

2.247.301,03

1.971.421,71

Κόστος πωλήσεων

 

1.798.851,92

1.556.015,55

Μικτό Αποτέλεσμα

 

448.449,11

415.406,16

 

 

 

 

Λοιπά συνήθη έσοδα

 

253,46

75,00

 

 

448.702,57

415.481,16

Έξοδα διοίκησης

 

234.453,05

220.980,95

Έξοδα διάθεσης

 

154.712,09

129.402,59

Λοιπά έξοδα και ζημίες

 

2.378,04

163,61

Λοιπά έσοδα και κέρδη

 

2.658,56

8.000,54

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων

 

59.817,95

72.934,55

 

 

 

 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

 

4,42

7,60

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

 

25.955,86

28.201,73

Αποτέλεσμα προ φόρων

 

33.866,51

44.740,42

 

 

 

 

Φόροι εισοδήματος

 

9.812,29

13.022,17

 

 

 

 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

 

(24.054,22)

(31.718,25)